学外语需要啥啊? // 學外語需要啥啊?

学外语需要啥啊?;(上海语版)

【作者】Karol Cyprowski

【翻译者】Michał Nowacki

原标题 (波兰语):“Co jest potrzebne do nauki?”

有得宁可能会讲,搿个问题个答案是显而易见个。不过事实上,有得宁侪勿晓得。学外语呢,是一个非常重要个问题,结果伊拉勿知勿觉个学得勿好。老实讲,吾自家也犯勒几次同样个错误个。吾看最重要个是:

#1 动机

即使侬有得最好个教具,呒没动机的闲话,侬就呒没获得成功。对于点住讲搿个语言个人个国家,侬应该老感兴趣伐。侬不如欢喜哀点国家个文化伐。侬要相信,对侬来讲,学搿个语言蛮有用个。

#2文本材料

吾想个是,勿只读书籍,而且书本、报纸侪读伐。点书籍呢,好是好,尤其是一开始学外语,就又老要紧又蛮有用个,不过点书本、报纸个内容是更实际的。点书本、报纸,侬以互联网寻勿到啥侪勿得。搿点书本、报纸侪,又交关又种类又免费。几乎每个外语侪侬寻得到。好选个文本材料对动机有得有利个影响。侬拿一张报纸读起来,就可以选几篇有意思个文章,并勿需要看侬呒没兴趣个物事,连写辣侬母语个侪勿想看!

#3音频材料

阿拉拿外语学起来,假使有得课本高声音文件个说话,就老舒服个。勿然个说话,就也问题勿大勒,因为有得电视机、互联网、电台。用哀能介个媒体有利,因为阿拉听个宁个讲法比常语言一样介快,但是课本呢,演讲者讲得呒没介快个。有得宁可以想错:够用文本材料或者音频材料,就学得到外语勒。 (前几年,吾也想得一样,错勒!)。侬是勿是可以想像侬肯讲英语,不过侬只学读英文书呢?侬是勿是可以想像侬肯用英文写字,但是侬只看电视或者听电台广播呢?搿能介学勿到啥物事个!

#4系统学习

侬要天天侪学习伐!至少半个钟头,假使没呒没时间,就最少一刻,首先侬要每天侪学外语,而且需要拿侬学过个物事温习几次。勿然个说话,就侬勿见勒交关记得个物事。阿拉经常呒没意识忘记得介多个。

#5拿外语选择好

别骗自己,吾拿哥德语或者卡舒比语学讲得老流利学勿到。第一个语言死勒,第二个语言呢,蛮少宁用个,所以学习材料老稀奇个。不过阿拉拿少宁用个语言学起来以前,先不如拿有得交关好个学习材料个语言学好。假使有得人想学哈萨克语乌克兰语或者白俄罗斯语个闲话,先应该学俄语,再能开始学哀种介个语言。勿然个说话,就弄宁失望勒,因为波兰语/英语/中文学习材料勿够个。

假使阿拉符合搿五个条件侪,就外语学勿到,勿可能伐!學外語需要啥啊?(上海語版)

【作者】Karol Cyprowski

【翻譯者】Michał Nowacki

原標題 (波蘭語):“Co jest potrzebne do nauki?”

有得寧可能會講,搿個問題個答案是顯而易見個。不過事實上,有得寧儕勿曉得。學外語呢,是一個非常重要個問題,結果伊拉勿知勿覺個學得勿好。老實講,吾自家也犯勒幾次同樣個錯誤個。吾看最重要個是:

#1 動機

即使儂有得最好個教具,嘸沒動機的閒話,儂就嘸沒獲得成功。對於點住講搿個語言個人個國家,儂應該老感興趣伐。儂不如歡喜哀點國家個文化伐。儂要相信,對儂來講,學搿個語言蠻有用個。

#2文本材料

吾想個是,勿只讀書籍,而且書本、報紙儕讀伐。點書籍呢,好是好,尤其是一開始學外語,就又老要緊又蠻有用個,不過點書本、報紙個內容是更實際的。點書本、報紙,儂以互聯網尋勿到啥儕勿得。搿點書本、報紙儕,又交關又種類又免費。幾乎每個外語儕儂尋得到。好選個文本材料對動機有得有利個影響。儂拿一張報紙讀起來,就可以選幾篇有意思個文章,並勿需要看儂嘸沒興趣個物事,連寫辣儂母語個儕勿想看!

#3音頻材料

阿拉拿外語學起來,假使有得課本高聲音文件個說話,就老舒服個。勿然個說話,就也問題勿大勒,因為有得電視機、互聯網、電台。用哀能介個媒體有利,因為阿拉聽個寧個講法比常語言一樣介快,但是課本呢,演講者講得嘸沒介快個。有得寧可以想錯:夠用文本材料或者音頻材料,就學得到外語勒。 (前幾年,吾也想得一樣,錯勒!)。儂是勿是可以想像儂肯講英語,不過儂只學讀英文書呢?儂是勿是可以想像儂肯用英文寫字,但是儂只看電視或者聽電台廣播呢?搿能介學勿到啥物事個!

#4系統學習

儂要天天儕學習伐!至少半個鐘頭,假使沒嘸沒時間,就最少一刻,首先儂要每天儕學外語,而且需要拿儂學過個物事溫習幾次。勿然個說話,就儂勿見勒交關記得個物事。阿拉經常嘸沒意識忘記得介多個。

#5拿外語選擇好

別騙自己,吾拿哥德語或者卡舒比語學講得老流利學勿到。第一個語言死勒,第二個語言呢,蠻少寧用個,所以學習材料老稀奇個。不過阿拉拿少寧用個語言學起來以前,先不如拿有得交關好個學習材料個語言學好。假使有得人想學哈薩克語烏克蘭語或者白俄羅斯語個閒話,先應該學俄語,再能開始學哀種介個語言。勿然個說話,就弄寧失望勒,因為波蘭語/英語/中文學習材料勿夠個。

假使阿拉符合搿五個條件儕,就外語學勿到,勿可能伐!

(Visited 163 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *